OPP - organizacja pożytku publicznego / Fundacja Radia ZET
Facebook

Potrzebujesz pomocy

Zadzwoń, wyślij list
albo napisz e-mail.

Chcesz pomóc

Pamiętaj, liczy się
każda złotówka.

Fundacja Radia ZET jako OPP - organizacja pożytku publicznego

Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa, jeżeli m.in.:

  • prowadzi działalność w tzw. obszarach pożytku publicznego (określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) przez okres co najmniej 2 lat;

i spełnia inne określone ustawą warunki.

Gdy organizacja uzyska status OPP, (nadaje go sąd) wpisuje się tę informację do Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzać co rok sprawozdania finansowe i merytoryczne ze swojej działalności i przesyłać je do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ministerstwa nadzorującego (w zależności od profilu działalności) oraz publikować w Internecie – w bazie danych MPiPS i na swojej stronie internetowej.

Zobacz sprawozdania i podsumowania działalności Fundacji Radia ZET.

Członkowie zarządu, organu kontroli lub nadzoru fundacji odpowiadają wobec organizacji pożytku publicznego za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z prawem lub statutem w większym zakresie, niż w przypadku organizacji, która nie ma statusu OPP.

Status Organizacji Pożytku Publicznego umożliwia m.in.:

  • otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli organizacja sprawozdała się w terminie,
  • zwolnienia m.in. w zakresie podatku dochodowego, od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i sądowych.

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego MRPiPS www.pozytek.gov.pl oraz na stronie www.baza.ngo.pl.