Statut Fundacji

08.11.2017 19:29

Działalność Fundacji Radia ZET reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 40 ze zm.) oraz statut Fundacji.

undefined,1,article
Statut Fundacji

fot. canva.com

Tekst jednolity Statutu Fundacji Radia ZET z dnia 15 grudnia 2020 roku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA RADIA ZET", zwana dalej „Fundacją", została ustanowiona przez Radio ZET Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (aktualnie  Eurozet Radio Sp. z o.o.), zwaną dalej „Fundatorem".
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4. Dla właściwego zrealizowania swego celu Fundacja może tworzyć oddziały terenowe bądź przedstawicielstwa.

5. Fundacja może tworzyć spółki, przystępować do nich, a także przystępować do innych fundacji oraz współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi.

6. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego).

7. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w §5 Statutu Fundacji. Działalność ta może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

8. Fundacja realizuje zadania statutowe: charytatywnie, operacyjnie i grantodawczo.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:

1. osób, w tym w szczególności dzieci, chorych,

2. osób, w tym w szczególności dzieci, niepełnosprawnych,

3. osób, w tym w szczególności dzieci, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4. osób, w tym w szczególności dzieci, dotkniętych wypadkami, klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami losowymi,

5. młodzieży uczącej się, w tym szczególnie uzdolnionej, bądź pochodzącej z rodzin niezamożnych,

6. szpitali i innych placówek medycznych,

7. placówek opiekuńczych, oświatowych oraz innych podmiotów prowadzących bądź wspierających działalność w zakresie ochrony zdrowia, opieki, edukacji, rodzinnej pieczy zastępczej,

8. ochrony środowiska,

9. podtrzymywania lub upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej lub kulturowej.

Celami Fundacji są:

1. niesienie pomocy osobom, w szczególności dzieciom, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym wypadkami, klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami losowymi;

2. udzielanie pomocy młodzieży uczącej się, w tym szczególnie uzdolnionej, bądź pochodzącej z rodzin niezamożnych;

3. udzielanie pomocy szpitalom i innym placówkom medycznym;

4. udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym oraz innym podmiotom prowadzącym bądź wspierającym działalność w zakresie ochrony zdrowia, opieki, edukacji, rodzinnej pieczy zastępczej;

5. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, charytatywnym, kulturalnym, edukacyjnym, społecznym i ekologicznym.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

1. świadczenie bezpośredniej oraz pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych wypadkami, klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami losowymi, w tym w szczególności dzieci;

2. świadczenie bezpośredniej oraz  pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz szpitali i innych placówek medycznych, placówek opiekuńczych, oświatowych, oraz na rzecz innych podmiotów prowadzących lub wspomagających działalność polegającą na ochronie zdrowia, edukacji, opiece, rodzinnej pieczy zastępczej, w tym placówek i instytucji kulturalnych;

3. organizowanie lub finansowanie zakupu sprzętu medycznego, lekarstw, artykułów medycznych itp., niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia, w szczególności dzieci oraz osób dotkniętych wypadkami, klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami losowymi;

4. organizację lub finansowanie oraz wspieranie wyjazdów, w szczególności dzieci, na leczenie i rehabilitację w kraju;

5. organizację, finansowanie lub wspieranie wyjazdów wypoczynkowych, w szczególności dla dzieci z małych miast i wsi, dzieci z rodzin dotkniętych wypadkami, klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami losowymi, dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych;

6. organizację, wspieranie lub finansowanie imprez i innych wydarzeń naukowych, kulturalnych, ekologicznych, sportowych, artystycznych, edukacyjnych, charytatywnych oraz publikacji, propagujących ochronę zdrowia, ekologię, kulturę, oświatę, pomoc społeczną, wiedzę na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych oraz rozwój zasobów ludzkich.

§ 7

Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z jej celami, poprzez świadczenie pieniężne lub świadczenie w formie rzeczowej przyznawane i przekazywane tym podmiotom przez Fundację.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi wkład Fundatora, to jest kapitał założycielski w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych w bankach z siedzibą w Polsce.   

3. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

4. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) rzeczowych i gotówkowych darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń/dotacji, subwencji, itp. osób prawnych/fizycznych;

b) wpływów, w tym odsetek, pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych lub lokat bankowych;

c) dofinansowań z funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych i innych mechanizmów finansowych;

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

e) wpłat 1% podatku należnego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego;

g) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale Radia ZET i/lub innych osób;

§ 9

Zakazane jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „osoby bliskie”);

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób dla nich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich (osób niezwiązanych z Fundacją), w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób dla nich bliskich,  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4. zakup towarów lub usług od Fundatora, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób dla nich bliskich, a także od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 10

Organami Fundacji są:
1. Zarząd;
2. Rada Fundacji.

§ 11

1. Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków, w tym Prezesa.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

- Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek skazania prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie w szczególności w przypadku:

- nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

- naruszenia postanowień statutu Fundacji;

- zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Zarządu.

3. W umowie między Fundacją a członkiem zarządu Fundacji oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

W szczególności Zarząd:

- sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

- odpowiada za jej wyniki finansowe,

- tworzy i powołuje oddziały, filie i przedstawicielstwa Fundacji,

- sporządza wymagane przez prawo sprawozdania z działalności Fundacji,

- opracowuje na rok następny roczny budżet i plan działania oraz roczne sprawozdania przewidujące i uwzględniające politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia oraz podejmuje decyzje o przeznaczaniu środków finansowych na realizację celów Fundacji, w oparciu o uchwalony budżet oraz plan działalności,

- zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji,

- przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje.

6. Do składania oświadczeń woli i działania w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

7. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

8. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§ 12

1. W skład Rady Fundacji wchodzi nie mniej niż 3 członków. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W razie takiego skazania podczas członkostwa w Radzie Fundacji – członkostwo to wygasa.

5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji, w szczególności zaś zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

7. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona jednego Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) nadzór nad działalnością Fundacji;

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji

c) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;

d) w celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest

e) uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

9. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O każdym posiedzeniu Rada Fundacji zobowiązana jest powiadomić Zarząd.

10. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Zarządu.

11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.

12. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

a) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:

- nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

- naruszenia postanowień statutu Fundacji,

- zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji,

b) śmierci,

c) złożenia rezygnacji,

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

Fundacja dla realizacji swoich celów może się połączyć z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w wyniku jego mógłby ulec zmianie cel Fundacji. Decyzje w kwestii połączenia podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 14

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

2. Działalność Fundacji w zakresie przewidzianym w Statucie świadczona na rzecz osób fizycznych oraz innych podmiotów, na rzecz których Fundacja prowadzi działalność statutową, może być szczegółowo uregulowana w odrębnych regulaminach ustalonych przez Fundację.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Postanowienie w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie uprawnienia do powzięcia postanowienia w przedmiocie likwidacji Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w Statucie. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do rejestru fundacji o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wykonanie zobowiązań, spieniężenie majątku Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych powstałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do rejestru fundacji z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§ 16

Postanowienia końcowe

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do odpowiedniego rejestru.