Regulamin strony

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET

 • § 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.fundacjaradiazet.pl oraz w wersji mobilnej, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem Serwisu jest Fundacja Radia ZET z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127204, posiadającą numer statystyczny REGON 016145170, NIP 526-23-80-147 (dalej „Fundacja” lub „Administrator”).
 3. Dane kontaktowe Fundacji Radia ZET:

u. Żurawia 8

00-503 Warszawa

Tel. 22 583 30 44 ( w godz. 9-16)

fundacja@radiozet.pl

 1. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie pod adresem http:// www.fundacjaradiazet.pl/Regulamin-strony.
 2. Serwis służy do:

a)      prowadzenia działań Fundacji i ich prezentowania,

b)      kontaktu z darczyńcami i podopiecznymi Fundacji, również poprzez mechanizm newslettera,

c)      do prowadzenia zbiórek darowizn na cele statutowe Fundacji, w tym poprzez usługę płatności elektronicznych.

 1. Prawa do Serwisu, jak również do poszczególnych jego elementów (w szczególności graficznych, słownych lub muzycznych) przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Administratora.
 2. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnianych w Serwisie w całości lub w części bez zgody Administratora w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
 3. Znak graficzny Fundacji jest prawnie chronionym znakiem towarowym.
 4. Serwis działa wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem http://www.fundacjaradiazet.pl.
 5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga logowania.
 6. Korzystanie z Serwisu i udostępnionych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności jest bezpłatne.
 7. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 8. Działaniem niedopuszczalnym jest:

a)   umieszczenie plików, aplikacji, systemów, bądź jakichkolwiek innych elementów które mogłyby zakłócić korzystanie z Serwisu,

b)   wykorzystywanie Serwisu do rozpowszechniania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c)    korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym Regulaminem oraz w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym poprzez działania naruszające dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste tych osób.

 1. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:

a)      połączenie z siecią Internet,

b)       przeglądarka internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies (w przypadku przeglądarki Internet Explorer, wersja minimum 9).

c)      W urządzeniach mobilnych minimalna rozdzielczość ekranu mobilnego to 320x480.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu jest też uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.
 • § 2

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej „Usługi”) zawierane są przez Użytkownika z Administratorem na zasadach i warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji, chyba że postanowienia dotyczące korzystania z konkretnej Usługi przewidują taki obowiązek.
 3. Umowę dotyczącą korzystania z Usługi uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 4. Umowa dotycząca korzystania z Usługi zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z Usług w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym rozwiązanie Umowy dotyczącej korzystania z Usług przez Użytkownika może nastąpić w szczególności poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Usługi Newsletter.
 6. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z Usług w każdym czasie, w szczególności w związku z zaprzestaniem świadczenia Usługi będącej przedmiotem Umowy, przy czym oświadczenie o rozwiązaniu Umowy jest składane przez jego opublikowanie w Serwisie.

 

 • § 3

Uprawnienia Konsumenta

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej korzystania z Usługi, przysługuje Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną, który zawarł ją jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik, o którym mowa ust. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy o korzystanie z Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy o korzystanie z Usługi przez Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Fundacji lub drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail fundacja@radiozet.pl. W celu wykonanie prawa do odstąpienia Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia do Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Uprawnienie do odstąpienie od Umowy o korzystanie z Usługi nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku gdy:
  1. świadczenie Usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  2. Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • § 4

Płatności online

 1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania darowizny na rzecz Fundacji z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznych (online) wyrażonych w polskich złotych (PLN), obsługiwanej przez PayU S.A. (dalej „PayU”).
 2. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności elektronicznych (online) określa regulamin płatności PayU, dostępny na stronie PayU.
 3. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
 4. Użytkownik wyraża wolę przekazania darowizny, o której mowa w ust. 1 powyżej, poprzez wybranie jednej z 3 proponowanych domyślnie kwot lub wskazanie własnej kwoty. Po wskazaniu kwoty i kliknięciu w przycisk „Pomagam” Użytkownik przekierowany zostanie na stronę internetowa PayU, gdzie możliwe będzie zapoznanie się z regulaminem transakcji.

 

 • § 5

Newsletter

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikowi w ramach Serwisu korzystanie z bezpłatnej usługi newsletter, polegającej na cyklicznym przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej bieżących informacji dotyczących w szczególności działalności Fundacji oraz możliwości i formach wsparcia Fundacji oraz dotyczących jej materiałów promocyjnych (dalej „Usługa Newsletter”) .
 2. W celu skorzystania z Usługi Newsletter Użytkownik proszony jest o podanie w formularzu rejestracji w Usłudze Newsletter, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól, swojego imienia oraz adresu e-mail, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usługi Newsletter oraz celów statutowych Fundacji oraz o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Serwisu i wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera. Po wykonaniu powyższych czynności i kliknięciu przycisku „Zapisz się” Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny (weryfikacyjny), po którego otwarciu nastąpi rozpoczęcie świadczenia przez Administratora Usługi Newsletter.
 3. Rejestracja w ramach Usługi Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie aktywnego linka umieszczanego w każdym mailu wysłanym w ramach Usługi Newslettera.
 5. Podanie adresu poczty elektronicznej  Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest niezbędne, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalenia profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 6. Aby korzystać z Usługi Newslettera niezbędne jest aktywne konto e-mail i dostęp do Internetu.

 

 • § 6

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące usług płatności elektronicznych, o których mowa w § 4, należy kierować do podmiotu świadczącego te usługi.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres: fundacja@radiozet.pl oraz wskazywać jej przedmiot (tj. w szczególności wskazywać Usługę, której dotyczy), a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 4. Administrator uprawniony jest do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, w treści której nie wskazano danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem.
 5. Fundacja o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres wymaganych informacji.
 6. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację, w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne.

 

 • § 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu i Usług jest Fundacja.
 2. Fundacja gromadzi w ramach Serwisu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, na podstawie udzielonych przez nich zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204).
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji oraz w celu świadczenia Usług, w szczególności w celach marketingowych w ramach Usługi Newsletter i w związku z realizacją płatności elektronicznych. 
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu, mogą być gromadzone automatycznie dane techniczne służące do prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu lub analizy zachowań Użytkowników.
 6. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania i poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia, jak również do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 7. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres fundacja@radiozet.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Radia ZET, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 2. Polityka prywatności dostępna jest tutaj http://www.fundacjaradiazet.pl/Polityka-cookies.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 r. O jego zmianie Fundacja informuje poprzez umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu.
 4. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Fundacji.
 5. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

Załącznik do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacji Radia ZET:

u. Żurawia 8

00-503 Warszawa

Tel. 22 583 30 44 ( w godz. 9-16)

fundacja@radiozet.pl

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą na warunkach określonych w regulaminie dostępnym w pod adresem www.fundacjaradiazet.pl

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pozostałe artykuły